Eventvoorwaarden

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Evenement: een evenement dat worden georganiseerd door Vote Company B.V. in het kader van de Love Awards Publieksprijs hierna te noemen Organisator.
B. Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een Evenement.
C. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan een Evenement.
D. Organisator: Vote Company BV.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst van elk evenement.

Artikel 2 Deelname

1. De Deelnemer mag aan een Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig, naar waarheid heeft ingevuld, indien het entreegeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.

2. Indien de Deelnemer verhinderd is – ongeacht om welke reden – om aan een Evenement deel te nemen, wordt het betaalde entreegeld niet gerestitueerd.

3. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. In dat geval vindt geen restitutie van het entreegeld plaats.

4. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te wijzigen. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het programma van het evenement te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het entreegeld plaats.

5. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten, waaronder ook reis-, verblijf- en huisvestingskosten.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van (blijvend) letsel of overlijden.

2. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

3. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor alle schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de deelname aan een Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

4. Alle betrokken personen en organisatie die bij de organisatie van een Evenement betrokken zijn, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van enige aansprakelijkheid.

Artikel 4 Annuleren van bestelling.

1. Bestelde Awards waar de betaling voor heeft plaats gevonden kunnen niet worden geannuleerd.

Artikel 5 Portretrecht

1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond een Evenement gemaakte foto’s, video’s en ander beeldmateriaal in de breedste zin des woords, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 6 Persoonsgegevens

1. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer ten behoeve van het verzenden van informatie omtrent haar evenementen aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal
stop zetten.

2. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en eventuele resultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in kranten, magazines en/of via internet.

Artikel 7. Wijzigingen in de Algemene voorwaarden

1. De organisator is te allen tijde gemachtigd om tussentijds naar behoefte en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op de internetsite. 

Artikel 8. Slotbepalingen

1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de Organisator. Mochten er geschillen ontstaan dan worden die voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Den Haag. 

Artikel 9. Contact

1. Mocht u na het lezen van de Algemene voorwaarden vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden dan wel verdere vragen hebben, neem dan contact op via vragen[@]loveawards.nl of per post: Vote Company BV, 's-Gravelandseweg 65, 1217EJ Hilversum

De Love Awards Publieksprijs  is powered by Vote Company. Wil je stemmen digitaal laten plaats vinden? Dan zijn zij dé specialist. Ook voor online laten stemmen tijdens bijvoorbeeld een ALV hebben ze een mooie online stemtool.