Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Love Awards. De verkiezing wordt georganiseerd door Vote Company BV gevestigd te Hilversum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54 72 21 28 (hierna: de organisatie). Alle stemmers en genomineerden verklaren zich akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden. 

 


Definities

1. Algemene voorwaarden: onderhavige voorwaarden. 

2. Stemmer: de natuurlijke persoon die een stem uitbrengt. 

3. Genomineerde: in Nederland statutair gevestigde leveranciers uit de huwelijksbranche waarop een stem kan worden uitgebracht. In de categorie 'Bruidsparen' mogen alleen bruidsparen deelnemen die in 2017 zijn getrouwd of gaan trouwen.  

4. Gedragscode Promotionele Kansspelen: de gedragscode zoals in werking getreden op 1 januari 2014.

5. Prijzen: De te winnen prijzen zoals omschreven op de internetsite:

6. Prijswinnaar: de stemmer die conform de Algemene voorwaarden een Prijs wint.

7. Internetsite: https://www.loveawards.nl 

 


Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de verkiezing als genomineerde, op het uitbrengen van een stem en ieder gebruik van de internetsite.

 


Deelname en stemmen is gratis

Deelname aan de verkiezing is gratis voor zowel genomineerden als voor stemmers. Uitzondering hierop vormt het uitbrengen van een stem via SMS, zie de paragraaf Stemmen via SMS voor meer informatie hierover.

 


De prijzen

Door een stem uit te brengen wordt kans gemaakt op de volgende prijzen:    

  1. Een luxe hotelovernachting voor 2 personen
  2. Een wellnessdag voor 2 personen. Een heerlijke dag ontspannen. 
  3. Een bioscoopbon voor 2 personen


Voorwaarden voor het uitbrengen van een stem en het winnen van prijzen

Alleen als je op het moment van het uitbrengen van een stem 18 jaar of ouder bent en de gegevens naar waarheid hebt ingevuld, maak je kans op de prijzen. De stemmer garandeert dat de door hem/haar opgegeven gegevens tijdens de stemprocedure correct, up-to-date en volledig zijn. De stemmer garandeert tevens dat hij/zij de gegevens naar waarheid en volledig invult. Deelname aan de verkiezing is uitgesloten voor een ieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de organisatie of een van de partners van de verkiezing.


De internetsite

De internetsite mag op geen enkele wijze (technisch) aangesproken, gebruikt of uitgelezen worden om automatisch te stemmen, data te kopiëren naar andere opslagmedia, om spam te versturen, of voor andere doelen, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie. 

Het gebruik van de internetsite komt voor eigen rekening en risico van de gebruiker. De aangeboden informatie is van algemene aard en aan verandering onderhevig. Bijgevolg kan de organisatie niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de aangeboden informatie.

 


Kenmerken van het internet

Op ieder moment kunnen zich storingen, vertragingen of andere ongeregeldheden voordoen met betrekking tot de informatievoorziening via internet in het algemeen en via de internetsite in het bijzonder, hieronder begrepen doch niet uitsluitend overdracht van virussen. De organisatie verwerpt iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immaterile of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die voortvloeit uit calamiteiten die het gevolg zijn van het gebruik van internet als medium voor informatieoverdracht.

Gebruikers van de internetsite zijn erop gewezen dat het versturen van informatie via email veiligheidsrisicos met zich meebrengt. De organisatie aanvaardt nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijkheid voor enige schade in welke vorm dan ook, die het gevolg is van het door derden onderscheppen, gebruiken, misbruiken of wijzigen van door de organisatie en/of gebruikers via e-mail verzonden informatie.

 


Informatie van derden en hyperlinks

Verwijzingen naar internetsite, informatie van derden of hyperlinks zijn bedoeld ter informatie van de gebruiker van de internetsite. Ondanks uiterste zorgvuldigheid bij het selecteren van informatie van derden en internetsite waarnaar verwezen wordt, kan de organisatie nimmer garanties bieden ten aanzien van deze informatie of hyperlinks. De organisatie verwerpt dan ook iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die gebruiker lijdt ten gevolge van (het gebruik van) informatie van derden of hyperlinks.

 


Tell-a-friend

Via deze verkiezing kun je eenvoudig vrienden en bekenden een uitnodiging sturen om ook een stem uit te brengen. Het is echter niet gegarandeerd dat de uitnodiging daadwerkelijk aankomt. Die verantwoordelijkheid ligt bij de provider. De organisatie van de verkiezing raadt u aan voor de zekerheid ook een uitnodiging via uw e-mailaccount of social network te versturen. 

 


Cookies

Om de verkiezing en het stemproces goed te kunnen laten verlopen en waar nodig te kunnen verbeteren kan de internetsite gebruik maken van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze internetsite wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het is mogelijk om cookies uit te schakelen. Voor meer informatie over het accepteren van cookies, raadpleeg de helpfunctie van uw browser.

 


Onderhoud van en wijzigingen in de internetsite

De organisatie behoudt zich het recht voor de internetsite of onderdelen van de internetsite tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de internetsite. De organisatie zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de internetsite nimmer tot enige schade jegens stemmers of genomineerden gehouden zijn.  

 


Nominaties

De organisatie kan voor deze verkiezing leveranciers uit de huwelijksbranche genomineerd hebben, tegelijkertijd kunnen leveranciers uit de huwelijksbranche zelf of anderen een verzoek tot nominatie indienen via de internetsite. Mocht een genomineerde onverhoopt niet (langer) genomineerd willen zijn, dan kan hiertoe een verzoek worden gedaan bij de organisatie. Bij het indienen van een nominatie geeft u toestemming dat de door u op de website ingevulde gegevens worden opgeslagen door de organisatie en geeft u toestemming dat de organisatie u per e-mail mag informeren over de verkiezing.  

Bij het indienen van een nominatie kan u tevens de keuze worden geboden om toestemming te geven aan partners van de verkiezing om u te benaderen danwel informatie te verstrekken. Indien u hiervoor toestemming geeft, kunnen de door u op de website ingevulde gegevens worden verstrekt aan het bedrijf/organisatie waaraan u toestemming geeft.

 


Stemprocedure

Je mag in elke categorie maximaal 1 keer per E-mail een stem uitbrengen. Je kan pas een volgende stem uitbrengen in een nieuwe categorie wanneer je jouw eerder uitgebrachte stem hebt bevestigd. Er kan maximaal 1 keer per mobiel nummer via SMS een stem uitgebracht worden. Er vinden regelmatig controles plaats van alle stemmen ter voorkoming van onrechtmatig uitgebrachte stemmen. Dit kunnen stemmen zijn die (semi-) automatisch zijn uitgebracht of waarbij veelvuldig gebruik is gemaakt van hetzelfde ip-adres danwel van oneigenlijke e-mailadressen (nagenoeg dezelfde e-mailadressen van dezelfde gratis domeinen, zogenaamde wegwerp e-mailadressen). Alleen uniek uitgebrachte en uniek bevestigde stemmen via duurzame, persoonlijke e-mailadressen tellen mee, waarbij op basis van de stemgegevens het duidelijk is dat het om de stem gaat van een uniek persoon.

 

Daarnaast wordt ook gekeken of er sprake is van een sportieve deelname aan de verkiezing door genomineerden. Stemmen met zeer lage rapportcijfers die worden uitgebracht op andere genomineerden worden verwijderd en ook dit kan gevolgen hebben voor een genomineerde. De organisatie heeft het recht om bij het vermoeden van fraude of misbruik of onsportieve deelname aan de verkiezing, zonder opgaaf van redenen een genomineerde te diskwalificeren, de deelname van een genomineerde te blokkeren en/of stemmen niet mee te tellen.

 

Tijdens de stemprocedure kan aan stemmers de keuze worden geboden om toestemming te geven aan genomineerden, de organisatie en/of partners van de verkiezing om u te benaderen danwel informatie te verstrekken. U kunt hierbij zien om wat voor bedrijf/organisatie het gaat, het type informatie dat u ontvangt, via welk communicatiemiddel en hoe vaak. Indien u toestemming geeft, kunnen de door u op de website ingevulde gegevens worden verstrekt aan het bedrijf/organisatie waaraan u toestemming geeft.

 

De organisatie, genomineerden en partners zijn verplicht ook in geval van eerder gegeven toestemming u ten alle tijden de mogelijkheid tot uitschrijving te bieden. Hiervoor kunt u de uitschrijvingsmogelijkheid gebruiken welke vermeld is in de communicatie van de betreffende partner.

 


Stemmen via SMS

Stemmen via SMS mag maximaal 1 keer per mobiel nummer per verkiezingsronde. Ter bevestiging van een stem via SMS wordt 1 SMS-bericht retour verzonden. De kosten hiervan bedragen eenmalig € 0,90 (exclusief de kosten van de mobiele telefoon). Met een stem via SMS wordt tevens kans op de prijzen.

 

Indien er een tweede keer met hetzelfde mobiele nummer gestemd wordt via SMS, wordt opnieuw een bericht retour verzonden waarin staat dat er slechts 1 keer per mobiel nummer gestemd mag worden. Ook de kosten van dit retour verzonden SMS bericht bedragen eenmalig € 0,90 (exclusief de kosten van de mobiele telefoon).

 

Indien bij het stemmen via SMS een onjuiste code of een onjuist bericht wordt verstuurd, wordt een bericht retour verzonden waarin staat dat het bericht niet verwerkt kan worden omdat het bericht of de gebruikte code onjuist zijn. Ook de kosten van dit retour verzonden SMS bericht bedragen eenmalig € 0,90 (exclusief de kosten van de mobiele telefoon).

 

De organisatie behoudt zich het recht voor om naar het mobiele nummer waarmee via SMS is gestemd een gratis SMS-bericht te versturen met informatie over de verkiezing. Hieraan zijn voor de ontvanger geen kosten verbonden. Mocht een stemmer deze gratis SMS-berichten van de organisatie niet willen ontvangen, dan kan dat worden doorgegeven per e-mail via info[@]loveawards.nl onder vermelding van het betreffende mobiele telefoonnummer.

 


Informatie, (win)acties en aanbiedingen van derden

Via de internetsite, e-mailberichten en SMS-berichten van de verkiezing kunnen informatie, (win)acties en aanbiedingen van derden worden gecommuniceerd. Voor zowel de inhoud als de vorm van deze informatie, (win)acties en aanbiedingen kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt voor iedere uit deze informatie, (win)acties en aanbiedingen van derden voortvloeiende schade. Iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immaterile of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die het gevolg is van of enig verband houdt met de informatie, (win)acties en aanbiedingen van derden wordt door de organisatie uitdrukkelijk verworpen. Onder geen beding kan de organisatie verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de informatie, (win)acties en aanbiedingen van derden.

 


De prijzen en de prijswinnaars

Uitsluitend indien een stem op juiste wijze volledig is uitgebracht en is bevestigd via de link in de bevestigings email danwel via SMS waarbij een bevestiging van de stem per SMS-bericht retour is ontvangen, dan maakt de stemmer kans op het winnen van de prijzen. Voor iedere prijs die te winnen valt via de verkiezing wordt de prijswinnaar vastgesteld door middel van loting. Er vindt per prijs een aparte loting plaats, alle stemmers hebben bij iedere loting een gelijke kans. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

 

De prijswinnaars krijgen automatisch bericht per e-mail en worden op de internetsite gepubliceerd. Prijswinnaars moeten zich binnen een maand na bekendmaking melden bij de organisatie om de prijzen in ontvangst te nemen. De prijzen kunnen enigszins afwijken van de afbeeldingen zoals weergegeven op de internetsite, De prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden en niet in te wisselen voor geld. De prijs vervalt indien de prijswinnaar zich niet binnen een maand na bekendmaking meldt bij de organisatie of indien de prijswinnaar overlijdt. 

 


Publicatie prijswinnaars

Door het uitbrengen van een stem verleent de prijswinnaar toestemming aan de organisatie om zijn/haar naam, evenals mogelijke foto's van de Award Uitreiking voor promotionele doeleinden met betrekking tot de verkiezing te gebruiken.  

 


Persoonsgegevens 

De organisatie respecteert de privacy van de personen die aan de verkiezing meedoen. De organisatie zal er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.

 

Op grond van de wet kunt u de organisatie met redelijke tussenpozen vragen welke gegevens er over u bij de organisatie bekend zijn. U kunt ons altijd corrigeren als er onjuistheden staan in de ingevoerde gegevens. Een verzoek tot inzage in of correctie van gegevens kunt u aan ons doen via de contactgegevens zoals vermeld op de internetsite.

 

 

Rapportages

De organisatie is gerechtigd om genomineerden inzicht te bieden in de door stemmers gegeven rapportcijfers, verbeterpunten en opmerkingen. Deze rapportages bevatten alleen geaggregeerde en niet tot individuele personen herleidbare informatie.

 


Aansprakelijkheid

De organisatie en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze Verkiezing voortvloeiende schade. Iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immaterile of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die het gevolg is van het verlenen van toegang tot, dan wel het gebruik maken van de internetsite en/of het uitbrengen van een stem wordt door de organisatie uitdrukkelijk verworpen. Onder geen beding kan de organisatieverantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de informatie op de internetsite.

 

De organisatie en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uit te reiken prijzen. De organisatie en al haar partners, zijn niet aansprakelijk voor fouten in de afhandeling van e-mails en de uitreiking van eventuele prijzen. Indien de Prijs wordt uitgereikt aan iemand die de prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de schade hierdoor geleden op deze persoon verhaald. 

 


Intellectueel

Op de verkiezing, het uiterlijk, de samenstelling en de techniek van de internetsite rusten intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan de organistie en/of een der gelieerde partners. Alle aangeboden informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal, logos alsmede beeld- en geluidsmateriaal, is auteursrechtelijk beschermd. Het is gebruikers onder geen beding of voorwaarde toegestaan de internetsite te gebruiken in strijd met de auteurswet. Alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie of een derde rechthebbende, mag informatie van de internetsite door gebruikers van de internetsite worden vermenigvuldigd, bewerkt, gexploiteerd of anderszins ter beschikking worden gesteld aan derden.

 


Annuleringen

Tot 30 dagen voor de Award Show kunt u uw bestelde kaarten annuleren door een mail te sturen naar vragen@loveawards.nl. U ontvangt dan 50% van het factuurbedrag retour. Binnen een termijn van 30 dagen voor de aanvang van de Award Show kunt u niet meer annuleren. Toegangskaarten voor de Award Show kunt u wel aan iemand anders geven, deze zijn niet persoonsgebonden. De factuur is uw entreebewijs.

 


Wijzigingen in de Algemene voorwaarden

De organisatie is te allen tijde gemachtigd om tussentijds naar behoefte en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op de internetsite. 

 


Slotbepalingen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie van de verkiezing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de internetsite worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Den Haag. De organisatie handelt conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen. 

 


Contact

Mocht u na het lezen van de Algemene voorwaarden vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden dan wel verdere vragen hebben over de Verkiezing, de internetsite, het stemmen en/of de prijzen, neem dan contact op via info[@]loveawards.nl of per post: Vote Company BV, 's-Gravelandseweg 65, 1217EJ Hilversum

De Love Awards Publieksprijs  is powered by Vote Company. Wil je stemmen digitaal laten plaats vinden? Dan zijn zij dé specialist. Ook voor online laten stemmen tijdens bijvoorbeeld een ALV hebben ze een mooie online stemtool.